Home Product Process Customer Contact About Us
คุณภาพเป็นหนึ่ง............ ซึ่งทุกคนพอใจ............. เทคโนโลยีล้ำสมัย............ ร่วมใจก้าวหน้า............ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 

บริษัท ไทยดีคัล จำกัด ได้ก่อตั้ง เมื่อ เดือน เมษายน 2531

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 151/9 หมู่ 2 ซอยผูกมิตร-สวนส้ม ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ (662)-183-3513 โทรสาร(662) 183-3512

ทุนจดทะเบียน 110 ล้านบาท

จำนวนพนักงานทั้งหมด 390 คน (ข้อมูลเดือน มีนาคม 2547)

ผู้ถือหุ้น

บริษัท นิปปอนคาร์ไบด์ อินดัสตรี้ จำกัด

บริษัท นานาชาติ เทรดเดอร์ คอนโซลิเดชั่น จำกัด

เทคโนโลยี/วัตถุดิบ

ได้รับการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและวัตถุดิบจาก บริษัท นิปปอนคาร์ไบด์ อินดัสตรี้ จำกัด ประเทศญี่ปุ่น

การออกแบบ มีการออกแบบที่ทันสมัยด้วยคอมพิวเตอร์ระบบ(CAD/CAM)

 

นโยบาย และแนวทางดำเนินการ

เพื่อให้จุดมุ่งหมายของบริษัท ฯ และผู้เกี่ยวข้อง ประสบความสำเร็จมีการสื่อสารที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติ และปรับปรุงระบบการทำงานอย่างต่อเนื่อง ข้าพเจ้าขอประกาศนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ดังนี้

"คุณภาพเป็นหนึ่ง ซึ่งทุกคนพอใจ เทคโนโลยีล้ำสมัย ร่วมใจก้าวหน้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง"

คุณภาพเป็นหนึ่ง ซึ่งทุกคนพอใจ(customers shareholders and Employees satisfaction)

ความหมาย คุณภาพ คือ ความพอใจของลูกค้า ดังนั้น หน้าที่ของบริษัทฯ และพนักงานทุกคน จะต้องปฏิบัติงานตามระบบบริการคุณภาพ,ระเบียบวิธีปฏิบัติ และกฏหมายที่ตนเองรับผิดชอบอย่างถูกต้อง และครบถ้วนเพื่อให้ผลงานและคุณภาพดีที่สุดเพื่อเป็นการสร้างความพอใจให้กับลูกค้า พนักงานทุกคน ผู้ถือหุ้น

เทคโนโลยีล้ำสมัย (Creative power)

บริษัทมีการศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น วัตถุดิบใหม่,ผลิตภัณฑ์ใหม่,วิธีการใหม่ๆ ซึ่งสามารถนำเสนอลูกค้า มีอำนาจการต่อรองกับลูกค้า และคู่แข่งทางการค้าโดยการจัดระบบการนำเสนอความคิดเห็นจากทุกระดับ มีการศึกษาและพิจารณาจากผู้บริหารระดับสูงสุด

ร่วมใจก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuously delvelopment)

บริษัทฯจะต้องมีการดำเนินธุรกิจด้วยความมั่นคงตลอดไป เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับทุกคน โดยมีความร่วมมือกันในทุกๆระดับเพื่อการพัฒนาการทำงานของตนเอง,ระบบทำงาน ระบบบริหารคุณภาพ และวัตถุประสงค์คุณภาพให้ดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง

การสื่อสารเพื่อให้เข้าใจถึงนโยบายคุณภาพกันอย่างทั่วถึงมีการดำเนินการดังนี้

- ประกาศนโยบายคุณภาพในคู่มือคุณภาพ (Quality manual)

- ติดป้ายนโยบายคุณภาพตามสถานที่ต่างๆในบริษัทฯ

- จัดทำนโยบายคุณภาพติดหลังบัตรประจำตัวพนักงานทุกคน และพนักงานใหม่จะติดหลังบัตรโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

- โดยประกาศฉบับนี้ ผู้บริหารจะทำการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 

รางวัลแห่งคุณภาพ

 

  -รับเกียรติบัตรจาก บริษัท นิปปอนคาร์ไบด์ อินดัสตรี จำกัด ชมเรื่องการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพจนสามารถประสบความสำเร็จ ในเครือบริษัท นิปปอนคาร์ไบด์ อินดัสตรี้ จำกัด
  -สนับสนุนโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 2544-2545
  -ใด้รับรางวัล The base quality performance award 2001
  -ได้รับรางวัล QCD Award Certificate 2001
  -ได้รับรางวัล Quality Prize จาก Asian Honda Motor co.LTD
  -โรงพิมพ์แห่งแรกที่ได้รับ ISO 9001:2000
-ได้รับ ISO/TS 16949:2002

 

151/9 หมู่ 2 ซอยผูกมิตร-สวนส้ม ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130โทรศัพท์ (662)-183-3513 โทรสาร (662) 183-3512

แหล่งรวมความรู้